در حال بارگذاری ...
 • برگی از تاریخ؛

  اولین خمپاره اندازهای تولید داخل آماده تحویل به جبهه‌ها شد


  اولین محموله خمپاره انـدازهای سـاخت صـنایع جهـاد خودکفـایی سـپاه پاسـداران امـروز در مراسمی با حضور رفیقدوست وزیر سپاه پاسداران، سرهنگ جلالی وزیر دفاع و سرهنگ سهرابی، آماده تحویل به جبهه‌ها شد.

  به گزارش حیات؛ وزیر سپاه پاسداران درزمینه فعالیتهای جهاد خودکفایی و طرحهای آینده این وزارتخانه بـرای تأمین تسلیحات نظامی مورد نیاز جبههها در گفتوگویی با واحد مرکزی خبر گفت: «هدف مـا در سپاه خودکفایی کامل تا حداکثر ممکن است و فعلاً در ابتدای راه هستیم و باید در صـنایع پیچیـده نظامی ازقبیل: موشکها، هواپیماها، ضدهواییها و هرچه که این نظام بـرای دفـاع از خـودش لازم دارد در کلیه ارگانها و نهادهای مملکت کـار و تـلاش بشـود.» 

  وی گفـت: «درحـال حاضـر ایـن فعالیتها دارد انجام میگیرد؛ ما در کشور خود صنایع عظیم دفاعی داریم؛ صنایع نوپای سـپاه هـم شروع به کار کرده و اخیراً کارخانجات مختلف کشور نیز دراینزمینه به ما کمک میکنند.» 

  وزیر سپاه درباره تولیدات کارخانه صنایع نظامی سپاه گفت: «پیشبینی شده اسـت کـه ایـن کارخانه انواع خمپارهاندازها را بسازد، البته ساخت سلاحهای دیگری را نیز در برنامه های خود گنجاندهایم و هماکنون انواع خمپـارهانـدازهای 120 میلـیمتـری و 60 میلـیمتـری کمانـدویی تولید شده در این کارخانه آماده حمل به جبهه ها است و دراختیار سپاه پاسداران، نیروی زمینـی ارتش و ژاندارمری قرار خواهد گرفت.» 

  وی اضافه کرد: «قرار است در سال 65 خمپاره انداز81 میلیمتری نیز در این کارخانه ساخته شود.» 

  انتهای پیام/

      کانال تلگرام
     کانال اینستاگرام  نظرات کاربران